Придобиване на статут

Оттук можете да изтеглите брошура, даваща информация на четири езика за процедурата, правата и задълженията на лицата, които търсят убежище в България.

Молба за предоставяне на статут
Applying for status determination
Demande D’Octroi de statut
در خواست پناهندگی
طلب منح وضع اللجوء أو الحماية

Оттук можете да изтеглите брошура, даваща информация на четири езика за правата и задълженията на получилите закрила.

Права и задължения на получилите закрила
Rights and obligations of protection beneficiaries
Droits et obligations des personnes beneficiaires d’une protection
حقوق و وظایف افرادی که حمایت دریافت کرده اند
الحقوق والواجبات للأشخاص الحاصلين على الحماية

Молба за предоставяне на статут

Всеки чужденец може да подаде молба за закрила и статут в България.  Можете да заявите желание за предоставяне на статут лично пред длъжностно лице в Държавната агенция за бежанците или пред друг държавен орган. Вашата молба може да бъде в устна, писмена или друга форма, като при необходимост Ви се осигурява преводач или тълковник. Молбата трябва да съдържа Вашите коректни лични данни, както и конкретните искания. Ще Ви бъдат взети пръстови отпечатъци, ще бъдете фотографиран и ще Ви бъдат направени медицински изследвания.
Докато тече процедурата за предоставяне на закрила имате право:
1. Да получите информация за процедурите, които Ви предстоят и да останете на територията на България, докато се вземе окончателно решение. За този период имате право и на преводач или тълковник.
2. Да получите регистрационна карта – с нея удостоверявате, че се намирате в процедура за предоставяне на закрила. С  картата се легитимирате пред полицията и всички други органи и институции.
3. Да получавате социално подпомагане ежемесечно (в момента то е в размер на 65 лв.), психологическа помощ, здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ. Здравната осигуровка дава право на безплатно лечение, но не покрива всички видове специализирана медицинска помощ.
4. Децата (малолетни и непълнолетни), търсещи закрила, имат право на образование в българските държавни и общински училища.
5. Да получите достъп до пазара на труда – това може да се случи, ако в рамките на 1 година производството не приключило по независещи от Вас причини и с разрешение от Държавната агенция за бежанците.
6. В случай, че разполагате със средства за задоволяване на основните си потребности, можете да получите разрешение за настаняване за своя сметка на избран от Вас адрес, като не получавате финансова помощ от Държавната агенция за бежанците.
Докато тече процедурата за предоставяне на закрила сте длъжни:
1. Да съдействате на длъжностните лица, включително да предадете документите си и документите на придружаващите Ви деца. В случай, че не разполагате с документ за самоличност, да удостоверите самоличността си, датата и мястото на раждане, както и на придружаващите Ви деца, семейното си положение, чрез декларация пред длъжностно лице. При посочване на неверни данни носите наказателна отговорност.
2. Да съдействате на длъжностните лица за изясняване на Вашия случай, предоставяйки пълна и достоверна информация.
3. Да спазвате правилника за вътрешния ред в транзитните, регистрационно-приемателните и интеграционните центрове, да участвате в дейностите по поддръжката, хигиената и благоустройството им, както и да опазвате предоставеното Ви за ползване имущество.
4. Да пребивавате на адреси, разрешени Ви от Държавната агенция за бежанците.
5. Да не навлизате в граничната зона и да не напускате територията на страната без разрешението на Държавната агенция за бежанците.
6. Да се явите в Държавната агенция за бежанците при получаване на покана за интервю или за връчване на решение на определената дата и в посочения час.

начало

Applying for status determination

Each foreign national may submit an application for protection and status determination in Bulgaria. You may state your wish to have your status determined in person before an official at the State Agency for Refugees or before another public authority. Your application may be submitted orally, in writing or in another form and, if necessary, you will be provided with a translator or sign-language interpreter. The application must contain your correct personal data, as well as what particularly is requested. You will be fingerprinted, photographed, and you will undergo medical tests.
While the protection granting procedure is in progress, you have the right:
1. To be informed of the procedures which you will undergo and to stay within the territory of Bulgaria until a final determination is made. During that period, you are also entitled to a translator or sign-language interpreter.
2. To obtain a registration card: you use it to certify that you are in a protection granting procedure. You use this card to identify yourself before the police and in dealings with all other authorities and institutions.
3. To receive a monthly welfare allowance (it currently amounts to BGN 65), psychological counselling, health insurance, and affordable medical care. Health insurance entitles the insured person to free medical treatment but does not cover all types of specialist medical care.
4. Protection-seeking children (infants and minors) have the right to education at the Bulgarian State and municipal schools.
5. To gain access to the labour market: this can happen if the proceedings have not been completed within one year for reasons beyond your control and with permission from the State Agency for Refugees.
6. In case you possess financial means to meet your essential needs, you may obtain permission to be accommodated at your own expense at an address of your choice, for which you will not receive financial support from the State Agency for Refugees.
While the protection granting procedure is in progress, you are obligated:
1. To cooperate with the officials; this includes surrendering your documents and the documents of the children who accompany you. In case you do not possess an identity document, to certify your identity, the date and place of your birth, as well as these particulars of the children who accompany you, and your marital status, by means of a declaration before an official. You incur criminal responsibility for stating false data.
2. To cooperate with the officials for clarifying your case by supplying full and true information.
3. To observe the internal order rules at the transit centres, the registration and reception centres and the integration centres, to participate in the activities of their maintenance, hygiene and beautification, as well as to preserve the property that is issued to you for use.
4. To stay at addresses for which you have obtained permission from the State Agency for Refugees.
5. Not to enter the border area and not to leave the territory of the country without permission from the State Agency for Refugees.
6. To present yourself at the State Agency for Refugees when invited to an interview or for service of a determination at the appointed date and time.

начало

Demande D’Octroi de statut

Tout ressortissant étranger peut faire une demande de protection et d’octroi de statut en Bulgarie: Vous pouvez demander l’octroi d’un statut en personne auprès d’un fonctionnaire de l’Agence nationale pour les réfugiés ou auprès d’une autre autorité nationale. Votre demande peut être exprimée sous une forme orale, écrite ou autre. Si vous en avez besoin, vous pourrez recevoir l’assistance d’un traducteur-interprète ou d’un interprète en langue des signes. La demande doit contenir vos informations personnelles correctes, ainsi que vos requêtes précises. On relèvera vos empreintes, vous serez photographié(e) et vous devrez passer des examens médicaux.
Au cours de la procédure d’octroi d’une protection vous avez le droit:
1. D’être informé(e) des procédures à venir et de rester sur le territoire bulgare jusqu’au prononcé de la décision finale. Au cours de cette période vous avez le droit d’être assisté(e) par un traducteur-interprète ou par un interprète en langue des signes.
2. De recevoir une carte d’inscription attestant que vous faites l’objet d’une procédure d’octroi de protection. Cette carte sert à vous légitimer auprès de la police et de touts autres autorités et institutions.
3.De bénéficier d’une allocation sociale mensuelle (actuellement d’un montant de 65 léva), d’aide psychologique, de l’assurance maladie, d’accès à l’aide médicale. L’assurance maladie ouvre droit à des soins gratuits mais ne couvre pas tous les types d’aide médicale spécialisée.
4. Les enfants (de moins de 14 ans et de 14 à 18 ans) demandeurs de protection ont droit à l’éducation dans les écoles nationales et municipales bulgares.
5. D’accéder au marché du travail : si la procédure n’a pas abouti au terme d’une année pour des raisons qui ne vous sont pas imputables et sur autorisation de l’Agence nationale pour les réfugiés.
6. Si vous disposez de suffisamment de moyens pour subvenir à vos besoins élémentaires, vous pouvez demander à vous installer dans un logement de votre choix et pour votre compte, sans recevoir d’aide financière de l’Agence nationale pour les réfugiés.
Au cours de la procédure d’octroi d’une protection vous avez l’obligation :
1. De collaborer avec les fonctionnaires compétents, y compris de leur remettre vos documents et ceux des enfants qui vous accompagnent. Si vous ne disposez pas d’une pièce d’identité, d’attester votre identité, votre date et lieu de naissance, ainsi que ceux des enfants qui vous accompagnent, et votre situation familiale, par déclaration auprès d’un fonctionnaire. En cas de fausse déclaration vous encourrez des poursuites pénales.
2. De collaborer avec les fonctionnaires compétents en vue de la détermination de votre situation en leur fournissant des informations complètes et fiables.
3. De respecter le règlement intérieur en vigueur dans les centres de transit, d’accueil-inscription et d’intégration, de participer aux activités relatives à leur entretien, hygiène et aménagement, ainsi que de conserver en bon état les biens mis à votre disposition.
4. De faire approuver votre lieu de résidence par l’Agence nationale pour les réfugiés.
5. De ne pas vous rendre dans la zone frontalière et de ne pas quitter le pays sans l’autorisation de l’Agence nationale pour les réfugiés.
6. De vous présenter à l’Agence nationale pour les réfugiés si vous êtes convoqué(e) pour un entretien ou pour la signification d’une décision, en respectant la date et l’heure indiquée.

начало

در خواست پناهندگی

هر فرد خارجی می تواند درخواست برای پناهندگی در بلغارستان ارایه دهد. شما می توانید خواهش خودتان برای پناهندگی شخصاً به کارمند در آژانس پناهندگان یا  به هر مقام دولتی دیگر اعلام کنید. درخواست شما می تواند کتبی یا شفاهی بشود. اگر لازم است می توانید هم مترجم داشته باشید.   در خواست باید حاوی مشخصات صحیح  و درخواست های مشخص خودتان باشد. از شما اثر انگشت و عکس گرفته می شود و هم برایتان معاینه و آزمایش پزشکی اجرا می شود.
در طی تشریفات پناهندگی شما حق دارید:
1.  اطلاعات دربارة تشریفات پناهندگی دریافت کنید و در خاک بلغارستان بمانید تا زمانی که تصمیم قطعی دربارة شما گرفته شود. در این مدت شما حق داشتن مترجم دارید.
2. کارت ثبت نام (داکومنت) دریافت کنید – با آن گواهی می کنید که شما در تشریفات اعطای حفاظت هستید. همچنین هنگام مراجعه به پلیس، نهادهای دولتی، دادگاه، درمانگاه یا بیمارستان و مواردی از این دست، می توانید این کارت را ارائه دهید.
65 .3لو /lev/کمک مالی اجتماعی ماهانه؛ کمک روانشناسی، بیمه اجتماعی و کمک پزشکی بگیرید. بیمه سلامتی به شما حق درمان رایگان  می دهد، ولی  بعضی خدمات دندان پزشک، عمل جراحی و غیر  به حساب آورده نمی شود و باید پرداخت شود.
.4 بچه های  پناهجو زیر سن  حق درس خواندن در مدرسه های دولت و شهرداری بلغار دارند.
5. دسترسی به بازار کار داشته باشید – این ممکن است اگر در عرض یک سال به عللی که مربوط به شما نیست، تشریفات پناهندگی شما تمام نشده است و با داشتن مجوز از آژانس دولتی پناهندگان.
6. در موردی که پول به اندازه کافی از منابع مالی بهره مند باشید حق دارید اجازه بگیرید به هزینه خود در خانه که خودتان انتخاب کردید، زندگی کنید. آن وقت به شما کمک مالی از آژانس دولتی پناهندگان داده نمی شود.
در مدتی که شما در تشریفات پناهندگی هستید باید:
1. به مسئولان همکاری کنید و هر گونه مدرک شخصی و مدرک پچه های همراهتان تحویل دهید.  اگر به چنین مدارکی دسترسی ندارید که با آن هویت خودتان و کسانی همراهتان و وضعیت تاهل خودتان ثابت کنید، می توانید گواهی با اعلام نام، تاریخ تولد و محل زندگی(کشور و نشانی)  خود و اعضای خانواده خود را بنویسید و به مسئولان بدهید. در مورد ارائه اطلاعات نادرست مسئولیت کیفری دارید.
2. به  مسئولان همکاری کنید  و برای روشن کردن وضعیت خود را  اطلاعات کامل وصحیح  ارائه دهید.
3. نظم داخلی را  در مراکز ترزیتی، ثبت نام و پذیرش و ادغام، مراقبت کنید. در فعالیت های تعمیر، نظافت و کارهای عمومی شرکت کنید و همچنین اموال داده شده به شما برای استافاده، محافظت کنید.
4.  در آدرس ها با اجازة  آژانس دولتی پناهندگان اسکان داشته باشید.
.5بدون داشتن مجوز از آژانس دولتی پناهندگان نزدیک مرز کشور نروید و خاک بلغارستان را ترک نکنید.
6. در تاریخ  و ساعت تعیین شده از کارمندان آژانس دولتی پناهندگان برای مصاحبه یا دریافتن تصمیم حاضر شوید.

начало

طلب منح وضع اللجوء أو الحماية
لكل شخص أجنبي تقديم طلب الحماية ووضع اللجوء في بلغاريا. بإمكانك التعبير عن الرغبة في الحصول على وضع اللجوء شخصياً لموظف الوكالة  الحكومية للاجئين أو لهيئة حكومية أخرى. ويجوز أن يتخذ الطلب شكلا شفوياً أو تحريرياً أو أي شكل آخر، وعند الضرورة يتم إحضار مترجم أو مفسر من أجلك. ويجب أن يتضمن الطلب معلوماتك الشخصية الدقيقة وكذلك الطلبات المحددة. كما سيأخذون من بصماتك وصورة فوتوغرافية وسيجرون لك الفحوصات الطبية.
وأثناء القيام بإجراءات منح الحماية لك الحق في:
1.    الحصول على المعلومات حول الإجراءات القادمة والبقاء في الأراضي البلغارية إلى اتخاذ القرار النهائي. ولك الحق في مترجم أو مفسر هلال هذه الفترة.
2.    الحصول على بطاقة التسجيل للثبوت من خلالها بأنك تمر في إجراءات منح الحماية. وبهذه البطاقة تثبت بهويتك للشرطة وكافة الهيئات والمؤسسات الأخرى.
3.    الحصول على الدعم المادي الاجتماعي الشهري (مقدره حالياً 65 ليفا بلغارية) والدعم النفسي، والتأمين الصحي، والخدمات الطبية المتاحة. علماً أن التأمين الصحي يمنح حق التطبيب المجاني، إلا أنه لا يغطي كافة أنواع الخدمات الطبية المتخصصة.
4.    الأطفال (الأحداث والقاصرون) طالبو الحماية يحق لهم الانتساب إلى المدارس البلغارية الحكومية والبلدية.
5.    المثول في سوق العمل – وهذا ممكن في حالة عدم إتمام الإجراءات في غضون سنة واحدة بأسباب لا تتعلق بك، وكذلك بعد حصولك على الإذن من الوكالة الحكومية للاجئين.
6.    في حالة تمتعك بالمال الكافي لتلبية احتياجاتك الأساسية، لك الحصول على إذن الانتقال إلى عنوان حسب اختيارك وعلى نفقاتك الخاصة، على ألا تعود تحصل على الدعم المالي من الوكالة الحكومية للاجئين.
يتوجب عليك، أثناء فترة إتمام إجراءات منح الحماية، ما يلي:
1.    معاونة الموظفين، بما في ذلك من حلال تسليم أوراقك وأوراق الأطفال في اصطحابك. وفي حالة عدم امتلاكك أوراقا ثبوتية، عليك الإثبات بهويتك وتاريخ ومكان الميلاد وكذلك هوية الأطفال في اصطحابك وتاريخ ومكان ميلادهم، والوضع العائلي من خلال تصريح في حضور موظف، علما بأنك تتحمل المسؤولية الجنائية في حالة الإفادة بمعلومات غير صحيحة.
2.    معاونة الموظفين على استضاح أوضاع حالتكم من خلال منح المعلومات الكاملة والصحيحة.
3.    الالتزام بلوائح النظام الداخلي في مراكز الترانزيت والاستقبال والتسجيل والاندماج، والمشاركة في الأعمال الهادفة إلى صيانتها وتنظيفها وتعميرها، وكذلك الحفاظ على الموجودات التي تستخدمونها من ممتلكات هذه المراكز.
4.    الإقامة على العناوين المرخصة لك من  الوكالة الحكومية للاجئين.
5.    عدم دخول أقاليم المناطق الحدودية وعدم مغادرة أراضي الدولة دون إذن من الوكالة الحكومية للاجئين.
6.    المثول أمام الوكالة الحكومية للاجئين، بعد استلام الدعوة للمقابلة، في الموعد في الدعوة.

начало

Права и задължения на получилите закрила

Получилите закрила имат правата и задълженията по Закона за убежището и бежанците и носят гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност при условията и по реда за българските граждани.
Лице, получило статут на бежанец придобива правата и задълженията на български гражданин, с изключение на: правото да участва в избори за държавни и местни органи, в национални и местни референдуми, както и да участва в създаването и да членува в политически партии; да заема длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство; да бъде военнослужещ; други ограничения, изрично предвидени със закон.
Лице с хуманитарен статут има правата и задълженията на чужденец с разрешено постоянно пребиваване в България.
Лице, на което е предоставено убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут или временна закрила, има право да поиска да се събере със семейството си на територията на България. Разрешението за събиране на семейството се дава от председателя на Държавната агенция за бежанците.
На членовете на семейството на чужденеца се издава разрешение за продължително пребиваване със срок една година с възможност за подновяване, без да се надвишава срокът на пребиваване на титуляря.
Чужденците, получили закрила, имат право на труд, социално и здравно осигуряване по реда на българските граждани. Задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са и лицата с предоставен статут на бежанец и хуманитарен статут. От датата на откриване на производството за закрила до приключването му, здравноосигурителните вноски се внасят от Държавната агенция за бежанците. След предоставянето на статут Агенцията прекратява внасянето на здравноосигурителни вноски.
След получаване на статут на бежанец, чужденецът представя в Държавната агенция за бежанците адреса на населеното място, в което ще се установи. Агенцията изготвя писмо до общината, въз основа на което чужденецът се регистрира и му се дава единен граждански номер, което е необходимо за издаване на документи за самоличност.
Лице със статут на бежанец или хуманитарен статут има право на карта на бежанец, респективно на карта на чужденец с хуманитарен статут, съгласно Закона за българските лични документи.
Придобилият статут на бежанец или хуманитарен статут може да придобие българско гражданство при условията и по реда на Закона за българското гражданство.

начало

Rights and obligations of protection beneficiaries

Protection beneficiaries have the rights and obligations under the Asylum and Refugees Act and incur civil and administrative-penalty liability and criminal responsibility under the terms and according to the procedure applicable to Bulgarian citizens.
A foreign national who has obtained refugee status acquires the rights and obligations of a Bulgarian citizen, with the exception of: participating in elections of central and local government authorities, in national and local referendums, as well as participating in the establishment of and joining political parties; occupying positions for which Bulgarian citizenship is required by law; serving in the armed forces; other restrictions expressly provided for by law.
A subsidiary protection beneficiary has the rights and obligations of a foreign national holding a permanent residence permit for Bulgaria.
An asylee, a recognised refugee, a subsidiary protection beneficiary or a temporary protection beneficiary has the right to request to be reunited with his or her family within the territory of Bulgaria. The permission for family reunification is granted by the Chairperson of the State Agency for Refugees.
The foreign national’s family members are issued a durable residence permit valid for one year, which is renewable without exceeding the foreign national’s authorised duration of stay.
Foreign nationals who have been granted protection have the right to work and the right to social and health insurance according to the procedure applicable to Bulgarian citizens. Recognised refugees and subsidiary protection beneficiaries are also compulsorily insured at the National Health Insurance Fund. From the date of initiation of the protection proceedings until their completion, the health insurance contributions are paid by the State Agency for Refugees. After the status determination, the Agency discontinues the payment of health insurance contributions.
After obtaining refugee status, the foreign national must submit to the State Agency for Refugees the address in the settlement where he or she intends to settle. The Agency draws up a letter to the municipality, on the basis of which the foreign national is registered and is issued a Uniform Personal Identification Number, which is necessary for the issuing of identity documents.
Recognised refugees or subsidiary protection beneficiaries are entitled to a refugee card or, respectively, to a card of subsidiary protection beneficiary, according to the Bulgarian Personal Documents Act.
A foreign national who has obtained refugee status or humanitarian protection may acquire Bulgarian citizenship under the terms and according to the procedure established by the Bulgarian Citizenship.

начало

Droits et obligations des personnes beneficiaires d’une protection

Les personnes bénéficiaires d’une protection ont les droits et les obligations prévus dans la Loi sur l’asile et les réfugiés et voient leur responsabilité civile, administrative et pénale engagée selon les mêmes modalités que les citoyens bulgares.
Les personnes ayant obtenu le statut de réfugié acquirent les mêmes droits et obligations que les citoyens bulgares, à l’exception : du droit de participer aux élections d’autorités nationales et locales, aux référendums nationaux et locaux, de participer à la création et d’être membre de parties politiques ; d’occuper des fonctions pour lesquelles la loi exige la nationalité bulgare ; de servir dans l’armée ; d’autres restrictions expressément fixées dans la loi.
Les personnes titulaires du statut humanitaire ont les mêmes droits et obligations que les étrangers titulaires d’un permis de séjour permanent en Bulgarie.
Les personnes bénéficiaires du droit d’asile, du statut de réfugié, du statut humanitaire ou d’une protection temporaire ont le droit de demander le regroupement de leur famille sur le territoire bulgare. Le permis de regroupement familial est octroyé par le président de l’Agence nationale pour les réfugiés.
Les membres de la famille du ressortissant étranger concerné reçoivent un permis de long séjour valable un an qui peut être renouvelé dans la limite du droit de séjour du titulaire.
Les ressortissants étrangers bénéficiaires d’une protection ont le droit de travailler, de bénéficier de l’assurance sociale et de l’assurance maladie selon les mêmes modalités que les citoyens bulgares. Les personnes titulaires du statut de réfugié et du statut humanitaire sont obligatoirement assurées auprès de la Caisse nationale d’assurance maladie. A compter de la date d’ouverture de la procédure d’octroi d’une protection et jusqu’à sa clôture les cotisations d’assurance maladie sont prises en charge par l’Agence nationale pour les réfugiés. Après l’octroi d’un statut l’agence cesse le versement des cotisations d’assurance maladie.
Les ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de réfugié déclarent à l’Agence nationale pour les réfugiés l’adresse de la localité où ils ont l’intention de s’installer. L’agence émet une lettre adressée aux autorités municipales en vue de l’inscription du ressortissant étranger et de l’attribution d’un numéro d’identité, nécessaire pour la délivrance d’une pièce d’identité.
Les titulaires du statut de réfugié ou du statut humanitaire ont le droit à une carte de réfugié, respectivement d’étranger bénéficiaire du statut humanitaire, en vertu de la Loi sur les pièces d’identité bulgares.
Les personnes bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut humanitaire peuvent acquérir la nationalité bulgare selon les modalités prévues dans la Loi sur la nationalité bulgare.

начало

حقوق و وظایف افرادی که حمایت دریافت کرده اند

افراد  خارجی با پناهندگی حقوق و وظایف تحت قانون پناه و پناهندگان دارند و هم مسئولیت مدنی، اداری و کیفری تحت شرایط و ضوابط شهروندان بلغاری بر عهده دارند.
فرد خارجی اگر پناهندگی (استاتوت) تعلق بگیرد حق و وظایف شهروندان بلغاری قرار می گیرد به استثنای: در انتخابات مقامات دولتی و محلی شرکت کند؛ در همه رِفراندوم های ملی و محلی رای بدهد؛ در تاسیس احزاب سیاسی و یا عضویت در آنها؛ دارای شغل باشد که بر طبق قانون صراحت تابعیت بلغاری داشته باشد؛ کارمند نظامی شود و محدودیتهایی دیگر هم وجود دارد که صریحاً در قانون ثبت گردیده است.
فرد خارجی با دریافت پناهندگی انسان دوستانه از حقوق فرد خارجی با اجازه اقامت دائم برخوردار است و وظایف چنین فردی را نیز بر عهده دارد.
فرد خارجی با پناهندگی (استاتوت)، پناهندگی انسان دوستانه و یا با حفاظت موقت، حق دارد ملحق شدن با خانواده خیش در بلغارستان در خواست کند. مجوز الحاق به خانواده توسط رییس آژانس دولتی پناهندگان داده می شود.
برای اعضای خانوادة فرد خارجی مجوز اقامت مداوم به مدت یک سال با امکان تمدید، صادر می شود، که بیش از مدت اقامت فرد خارجی نباشد.
افراد خارجی با دریافت حمایت حق کار، بیمه اجتماعی و سلامتی طبق قانون شهروندان بلغار دارند. افراد خارجی با پناهندگی و پناهندگی انسان دوستانه  در صندوق بیمة ملی (НЗОК)   بیمه سلامتی دارند.  بیمه سلامتی از تاریخ آغاز تشریفات پناهندگی برای هر فرد گشوده می شود. در طی تشریفات، پرداختِ بیمه سلامتی از طرف آژانس دولتی پناهندگان صورت می گیرد.  بعد از ارایه دادن پناهندگی بیمه خدمات درمانی دیگر از آژانس دولتی پناهندگان پرداخت نمی شود.
بعد از دریافت پناهندگی فرد خارجی باید آدرسی که انتخاب کرده در آن اقامت داشته باشد به آژانس دولتی پناهندگان ارایه دهد. آژانس دولتی پناهندگان نامة ویژه به شهرداری تهیه می کند که بر اساس آن فرد خارجی ثبت نام  می شود و شماره ملّی (ЕГН) به او صادر گردد. شمارة ملی ضروری برای صدور اسناد هویت است.
طبق قانون اسناد هویت بلغاری فرد خارجی با پناهندگی (استاتوت) حق داشتن کارت پناهنده و فرد خارجی با پناهندگی انسان دوستانه حق داشتن کارت فرد خارجی با پناهندگی انسان دوستانه دارد.
بر اساس شرایط و ضوابط قانون تابعیت بلغار فرد خارجی با پناهندگی یا پناهندگی انسان دوستانه می تواند تابعیت بلغاری دریافت کند.

начало

الحقوق والواجبات للأشخاص الحاصلين على الحماية

يحظى الأشخاص الحاصلون على الحماية، بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون الإيواء واللاجئين ويتحملون المسؤولية المدنية والإدارية – الجنائية والجنائية بناء على اللوائح والأحكام السارية المفعول للمواطنين البلغار.
يتمتع الشخص الذي حصر على اللجوء بحقوق المواطن البلغاري وواجباته باستثناء: حق المشاركة في انتخابات هيئات الدولة والسلطة المحلية، والاستفتاء العام على الصعيدين الوطني والمحلي، وكذلك تأسيس الأحزاب السياسية والعضوية فيها، وشغل الوظائف التي يشترط لها القانون التمتع بالجنسية البلغارية، والخدمة في الجيش، وغيرها من القيود المنصوص عليها خصوصاً في القوانين.
للشخص الحاصل على الحماية الإنسانية الحقوق والواجبات الخاصة بالأجانب أصحاب الإقامة الدائمة المرخصة في بلغاريا.
للشخص الحاصل على الإيواء أو اللجوء أو الحماية الإنسانية، أو الحماية المؤقتة، أن يتقدم بطلب لم شمل الأسرة على أرض بلغاريا. ويمنح ترخيص لم شمل الأسرة من رئيس الوكالة الحكومية للاجئين.
يمنح أفراد أسرة الشخص الأجنبي ترخيص الإقامة المطولة لمدة سنة ولإمكانية التجديد دون تجاوز مدة إقامة صاحب الطلب.
للأجانب الحاصلين على الحماية، حق العمل والتأمين الاجتماعي والصحي بناء على الأنظمة السارية المفعول للمواطنين البلغار. أضف إلى ذلك التأمين الصحي الإلزامي لدى صندوق التأمين الصحي الوطني للأشخاص الحاصلين على اللجوء والحماية الإنسانية. حيث يتم تسديد أقساط التأمين الصحي من الكالة الحكومية للاجئين منذ تاريخ البدء من إجراءات الحماية وإلى تاريخ إتمامها، أما بعد منح اللجوء أو الحماية فتتوقف الوكالة عن تسديد أقساط  التأمين الصحي.
بعد الحصول على اللجوء يُعلم الشخص الأجنبي الوكالة الحكومية للاجئين العنوان الذي سيقيم عليه، فترسل الوكالة رسالة إلى البلدية وبناء عليها يتم تسجيل الأجنبي ومنحه الرقم المدني الموحد الضروري لإصدار الأوراق الثبوتية له.
للشخص الحاصل على اللجوء أو الحماية الإنسانية حق التمتع ببطاقة اللاجئ أو الأجنبي ذي الحماية الإنسانية بناء على قانون الأوراق الثبوتية البلغارية.
للحاصل على اللجوء أو الحماية الإنسانية الحصول على الجنسية البلغارية بناء على الشروط والأحكام في قانون الجنسية البلغارية.

начало